dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Dictionary of contemporary standard Dutch DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://anw.ivdnt.org
DOELTAAL Jiddysk METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.jiddischwoordenboek.nl
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânske gebeartetaal METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.gebarencentrum.nl/gebaren/van-dale-ngt-uitgebreid/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.vandale.nl/inloggen
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.vandale.nl/opzoeken
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.woorden.org/
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.ensie.nl
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânske gebeartetaal METATAAL Nederlânsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://signbank.science.ru.nl/
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.pinkhof.eu/
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.etymologiebank.nl/
Dictionary of the Dutch Language DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=WNT
Middle Dutch Dictionary DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=MNW
Dictionary of Old Dutch DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=ONW
Early Middle Dutch Dictionary DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=VMNW
Dictionary of the Frisian language DOELTAAL Frysk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.inl.nl/?owner=wft
Stel in wurdboek foar »