dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Dictionary of the Real Academia Galega DOELTAAL Galisysk METATAAL Spaansk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.realacademiagalega.org/
Dictionary of the Royal Spanish Academy DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Algemiene wurdboeken https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Portada
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.diccionarios.com/
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Spesjale wurdboeken http://obneo.iula.upf.edu/spes/
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Spesjale wurdboeken https://www.coloquial.es/
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Spesjale wurdboeken http://dirae.es/
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Staveringswurdboeken https://www.lenguaje.com/herramientasV2/ortografo.html
Greek-Spanish Dictionary DOELTAAL Gryksk METATAAL Spaansk TYPE Histoaryske wurdboeken http://dge.cchs.csic.es/xdge/
Stel in wurdboek foar »