dictionaryportal.eu

Welsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Terminologyske wurdboeken
Terminologyske wurdboeken beskriuwe de wurdskat fan in beskaat domein, lykas as biology, wiskunde of ekonomy.
Geiriadur Rhywogaethau / A Dictionary of Species
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Terminologyske wurdboeken https://www.llennatur.cymru/Y-Bywiadur
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/
Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru / Portal for the Welsh Government Translation Service’s resources
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://llyw.cymru/bydtermcymru
Welsh National Terminology Portal
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://termau.cymru
Standardized terminology for the field of education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.termiaduraddysg.org/
Stel in wurdboek foar »