dictionaryportal.eu

Nederlânske gebeartetaal

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Nederlânske gebeartetaal/Nederlânsk
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânske gebeartetaal METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.gebarencentrum.nl/gebaren/van-dale-ngt-uitgebreid/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânske gebeartetaal METATAAL Nederlânsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://signbank.science.ru.nl/
Stel in wurdboek foar »