dictionaryportal.eu

Iersk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Terminologyske wurdboeken
Terminologyske wurdboeken beskriuwe de wurdskat fan in beskaat domein, lykas as biology, wiskunde of ekonomy.
National Terminology Database for Irish
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.tearma.ie/
Terminology Database (gaois.ie)
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Frânsk, Dútsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://www.gaois.ie/trm/
Stel in wurdboek foar »