dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
ISLEX-ordbogen ISLEX-ordboka ISLEX-projektet ISLEX-sanakirja The ISLEX Dictionary DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk, Deensk, Noarsk, Sweedsk, Finsk, Faeröersk TYPE Algemiene wurdboeken http://islex.is
The Bokmål Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken https://ordbokene.no
The Norwegian Academy's Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.naob.no/
North Saami dictionary DOELTAAL Samysk METATAAL Noarsk, Finsk TYPE Algemiene wurdboeken http://sanit.oahpa.no/
Dictionary of Norwegian. Dictionary of the Norwegian vernacular and the Nynorsk written standard
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi
The Nynorsk Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken https://ordbokene.no/nn/
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.dinordbok.no/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.ordnett.no/
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Spesjale wurdboeken https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/index.php
Nynorsk etymological dictionary DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=208&tabid=2320
Norwegian dictionary with Explanation in Danish DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.edd.uio.no/aasen/aasen1873.html
Stel in wurdboek foar »