dictionaryportal.eu

Oer

Wurdboeken binne in belangryk ûnderdiel fan ús tsjintwurdige ynternasjonale en meartalige wrâld. It Europeesk Wurdboekportaal wol jo helpe om in paad te finen nei goede en fertroude online wurdboeken foar de Europeeske talen, oft jo no wittenskipper, oersetter, taaldosint of gewoan in entûsjast taalleafhawwer binne. Alle wurdboeken yn de list binne soarchfâldich útsocht troch listbehearders fan it European Network of e-Lexicography dy't saakkundige wurdboekmakkers binne en dy't dêrby dúdlike criteria brûke om te besluten hokker wurdboeken wol of net yn dizze list thúshearre.

Hawwe jo in wurdboek dat der ek by heart? Tell us about it! Jo bydrage sil beoardiele wurde troch ien fan ús listbehearders en sil as it deryn past, sil it wurdboek opnommen wurde yn it Europeesk Wurdboekportaal. De website-eigner wurdt útnûge om in stamp of approval op syn website te setten.