dictionaryportal.eu

Stel in wurdboek foar

Hawwe jo in wurdboek dat der ek by heart? Tell us about it! Jo bydrage sil beoardiele wurde troch ien fan ús listbehearders en sil as it deryn past, sil it wurdboek opnommen wurde yn it Europeesk Wurdboekportaal. De website-eigner wurdt útnûge om in stamp of approval op syn website te setten.

NAMME WURDBOEK
WURDBOEK URL
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
JO E-MAILADRES
Wy nimme kontakt mei jo op as wy mear ynformaasje nedich hawwe. Wy jouwe jo adres net oan oaren troch.
OPMERKINGEN (NET FERPLICHTE)
Gean foardat jo it wurdboek taheakje nei oft it oerienkomt mei de criteria for inclusion fan it Europeesk Wurdboekportaal.