dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
ISLEX-ordbogen ISLEX-ordboka ISLEX-projektet ISLEX-sanakirja The ISLEX Dictionary DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk, Deensk, Noarsk, Sweedsk, Finsk, Faeröersk TYPE Algemiene wurdboeken http://islex.is
Swedish dictionary published by the Swedish Academy DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Algemiene wurdboeken http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/so
DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Portalen en sykmasinen https://svenska.se/
Lexin - a Dictionary for immigrant education DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/lexin
Dictionary of the Swedish dialects in Finland
DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Spesjale wurdboeken http://kaino.kotus.fi/fo/
Swedish Etymological Dictionary DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://runeberg.org/svetym/
DOELTAAL Sweedsk METATAAL Sweedsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.rikstermbanken.se/startSimpleSearch.html
Stel in wurdboek foar »