dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
The digital dictionary of the German language
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://www.dwds.de/
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.duden.de/woerterbuch
DOELTAAL Dútske gebeartetaal METATAAL Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken https://dw-dgs.de
Sorbian-German dictionary DOELTAAL Sorbysk METATAAL Sorbysk, Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.dolnoserbski.de/
Dictionary of the Skolt and Kola Lapp Languages DOELTAAL Samysk METATAAL Finsk, Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.sgr.fi/lexica/lexicaxv.html
Mīlenbaha - Endzelīna Dictionary of Latvian DOELTAAL Letsk METATAAL Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.tezaurs.lv/mev/
Online vocabulary system of the German language
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.owid.de/
elexiko: Online dictionary for contemporary German
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
Dictionary of collocations
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/uwv/start.html
Valency Dictionary of Irish Verbs
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/fbg/
Dictionary of neologism
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/neo/start.html
Discourse dictionary of the 1967/68 protest discourse
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/disk68/start.html
Dictionary of keywords in language use 1989/90
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/swwz/start.html
Discourse dictionary of the post-war (1945-55) period
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
Swiss Idiotikon: Swiss German Dictionary DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.idiotikon.ch/
Dictionary of German proverbs
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/sprw/start.html
German dictionary by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://dwb.uni-trier.de/de/
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken https://fwb-online.de/
DOELTAAL Latyn METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.neulatein.de/
Terminology Database (gaois.ie)
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Frânsk, Dútsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://www.gaois.ie/trm/
Stel in wurdboek foar »