dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Croatian Language Portal DOELTAAL Kroätysk METATAAL Kroätysk TYPE Algemiene wurdboeken http://hjp.znanje.hr/
Croatian Terminology Portal DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Portalen en sykmasinen http://nazivlje.hr/
DOELTAAL Kroätysk METATAAL Kroätysk TYPE Spesjale wurdboeken http://rjecnik.hr/
Spelling dictionary of Croatian Orthographic Manual (Institute of Croatian Language and Linguistics) DOELTAAL Kroätysk METATAAL Kroätysk TYPE Staveringswurdboeken http://pravopis.hr/rjecnik/
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Terminologyske wurdboeken http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Terminologyske wurdboeken http://struna.ihjj.hr/
Stel in wurdboek foar »