dictionaryportal.eu

Welsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Welsk/Ingelsk
The University of Wales Dictionary of the Welsh Language (GPC)
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Histoaryske wurdboeken, Etymologyske wurdboeken https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
The Welsh Academy English-Welsh Dictionary Online DOELTAAL Welsk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.geiriaduracademi.org/
Dizze website freget jo om akkoart te gean mei betingsten by jo besite.
A Welsh-English / English-Welsh on-line dictionary
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Portalen en sykmasinen, Wurdboeken foar taallearders http://www.gweiadur.com
University of Wales Trinity St David Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders http://geiriadur.uwtsd.ac.uk/index.php
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen, Algemiene wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders http://geiriadur.bangor.ac.uk/
Geiriadur Rhywogaethau / A Dictionary of Species
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Terminologyske wurdboeken https://www.llennatur.cymru/Y-Bywiadur
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://colegcymraeg.ac.uk/termau/
Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru / Portal for the Welsh Government Translation Service’s resources
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://llyw.cymru/bydtermcymru
Welsh National Terminology Portal
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://termau.cymru
Standardized terminology for the field of education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.termiaduraddysg.org/
Stel in wurdboek foar »