dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
The University of Wales Dictionary of the Welsh Language (GPC)
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Histoaryske wurdboeken, Etymologyske wurdboeken http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
The Welsh Academy English-Welsh Dictionary Online DOELTAAL Welsk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.geiriaduracademi.org/
Dizze website freget jo om akkoart te gean mei betingsten by jo besite.
A Welsh-English / English-Welsh on-line dictionary
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://www.gweiadur.com
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen, Algemiene wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders http://geiriadur.bangor.ac.uk/
Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders http://www.geiriadur.net
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/
Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru / Portal for the Welsh Government Translation Service’s resources
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://cymraeg.llyw.cymru/btc/?lang=cy
Names of Species (Cymdeithas Edward Llwyd)
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.llennatur.com/Drupal7/llennatur/?q=node/6
Welsh National Terminology Portal
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://termau.cymru
Standardized terminology for the field of education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.termiaduraddysg.org/?page_id=4
Stel in wurdboek foar »