dictionaryportal.eu

Yslânsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
ISLEX-ordbogen ISLEX-ordboka ISLEX-projektet ISLEX-sanakirja The ISLEX Dictionary DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk, Deensk, Noarsk, Sweedsk, Finsk, Faeröersk TYPE Algemiene wurdboeken http://islex.is
A Dictionary of Modern Icelandic DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://snara.is/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
The Big Dictionary of Icelandic Language Use
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk TYPE Spesjale wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders https://snara.is/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
DOELTAAL Yslânsk METATAAL Ingelsk, Deensk TYPE Histoaryske wurdboeken https://onp.ku.dk/onp/onp.php
Stel in wurdboek foar »