dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
ISLEX-ordbogen ISLEX-ordboka ISLEX-projektet ISLEX-sanakirja DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk, Deensk, Noarsk, Sweedsk, Finsk, Faeröersk TYPE Algemiene wurdboeken http://islex.is
DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://snara.is/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Yslânsk METATAAL Yslânsk TYPE Spesjale wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders https://snara.is/
Stel in wurdboek foar »