dictionaryportal.eu

Latyn

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Latyn/Frânsk
DOELTAAL Latyn METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Portalen en sykmasinen https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Stel in wurdboek foar »