dictionaryportal.eu

Latyn

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Latinsk-Dansk Ordbog
DOELTAAL Latyn METATAAL Deensk TYPE Algemiene wurdboeken https://latinskordbog.dk/
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
LOGEION
DOELTAAL Latyn, Gryksk METATAAL Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen http://logeion.uchicago.edu/index.html
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
DOELTAAL Latyn METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Portalen en sykmasinen https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Foclóir den Laidin Mheánaoiseach ó Fhoinsí Ceilteacha
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Latyn METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Spesjale wurdboeken http://journals.eecs.qub.ac.uk/DMLCS/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Latyn METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Spesjale wurdboeken http://www.dmlbs.ox.ac.uk/
DOELTAAL Latyn METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.neulatein.de/
Dictionary of Medieval Latin in Poland
DOELTAAL Latyn METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://scriptores.pl/elexicon/
Stel in wurdboek foar »