dictionaryportal.eu

Roemeensk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Electronic Romanian lexicographic corpus DOELTAAL Roemeensk METATAAL Roemeensk TYPE Algemiene wurdboeken http://clre.philippide.ro/
Romanian Language Dictionaries DOELTAAL Roemeensk METATAAL Roemeensk TYPE Algemiene wurdboeken http://dexonline.ro/
Romanian Language Dictionary in electronic format DOELTAAL Roemeensk METATAAL Roemeensk TYPE Algemiene wurdboeken http://edtlr.philippide.ro/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
The Romanian-Latin-Hungarian-German Lexicon
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Roemeensk METATAAL Roemeensk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.bcucluj.ro/lexiconuldelabuda/site/login.php
Stel in wurdboek foar »