dictionaryportal.eu

Servysk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
DOELTAAL Servysk METATAAL Servysk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.vokabular.org/
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Etymological dictionary of the Serbian language 1-3 DOELTAAL Servysk METATAAL Servysk TYPE Etymologyske wurdboeken http://ibis.mi.sanu.ac.rs/RecentlyPublished.html
Stel in wurdboek foar »