dictionaryportal.eu

Gryksk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
LOGEION
DOELTAAL Latyn, Gryksk METATAAL Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen http://logeion.uchicago.edu/index.html
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Greek-Spanish Dictionary DOELTAAL Gryksk METATAAL Spaansk TYPE Histoaryske wurdboeken http://dge.cchs.csic.es/xdge/
DOELTAAL Gryksk METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Portalen en sykmasinen https://outils.biblissima.fr/fr/eulexis-web/
Stel in wurdboek foar »