dictionaryportal.eu

Skotsk-Gaelysk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
DOELTAAL Skotsk-Gaelysk METATAAL Skotsk-Gaelysk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.faclair.com
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Dictionary of the Scottish Gaelic Language DOELTAAL Skotsk-Gaelysk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.faclair.ac.uk/english/index.html
Stel in wurdboek foar »