dictionaryportal.eu

Gàidhlig na h-Alba

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Alba MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Alba, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.faclair.com
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Alba MEATA-CHÀNAN Beurla, Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Dictionary of the Scottish Gaelic Language CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Alba MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.faclair.ac.uk/english/index.html
Mol faclair »