dictionaryportal.eu

Portugeesk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Online dictionary of Portuguese DOELTAAL Portugeesk METATAAL Portugeesk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.dicio.com.br/
Houaiss Dictionary of the Portuguese Language DOELTAAL Portugeesk METATAAL Portugeesk TYPE Algemiene wurdboeken http://houaiss.uol.com.br/
DOELTAAL Portugeesk METATAAL Portugeesk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.priberam.pt/dlpo/
Stel in wurdboek foar »