dictionaryportal.eu

Sloveensk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Slovene Etymological Dictionary DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Stel in wurdboek foar »