dictionaryportal.eu

Sloveensk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
The Dictionary of Standard Slovene DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Dictionaries of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
DOELTAAL Sloveensk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.fran.si/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Dictionary of Neologisms in Slovene DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Staveringswurdboeken
Staveringswurdboeken binne wurdboeken dêr’t de goede stavering fan wurden yn fêstlein is mei oare aspekten oangeande de skriuwwize fan wurden.
Slovene Orthography DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Staveringswurdboeken http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Slovene Etymological Dictionary DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Stel in wurdboek foar »