dictionaryportal.eu

Sloveensk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Sloveensk/Sloveensk
The Dictionary of Standard Slovene DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
Dictionary of Neologisms in Slovene DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Slovene Orthography DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Staveringswurdboeken http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Slovene Etymological Dictionary DOELTAAL Sloveensk METATAAL Sloveensk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Stel in wurdboek foar »