dictionaryportal.eu

Turksk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Grand Turkish Dictionary DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=bts
Contemporary Turkish Dictionary DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts
The Turkish Monolingual Dictionary of "Dil Derneği" DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html
DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Algemiene wurdboeken http://kubbealtilugati.com/
DOELTAAL Turksk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://tureng.com/en/turkish-english
DOELTAAL Turksk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.seslisozluk.net/en/
DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.zargan.com/en/
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Turkish Language Association DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.tdk.gov.tr/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Audio Dictionary of Turkish DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_seslissozluk&arama=seslissozluk
Turkish Dialects Dictionary DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_lehceler&arama=lehceler
Dictionary of Proverbs and Idioms DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&arama=atasozleri
The Main Dictionary of Sciences and Arts Terms DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=bilimsanat
Dictionary of Medicine and Pharmacy DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_eczacilik&arama=eczacilik
Dictionary of Manually Collected Local Dialect Usage DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_tarama&arama=tarama
Dictionary of Loanwords from Western Languages DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bati&arama=bati
Dictionary of Local Dialects of Turkey Turkish DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&arama=ttas
International Metrology Dictionary DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_metroloji&arama=metroloji
Spelling Dictionary DOELTAAL Turksk METATAAL Turksk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_yazimkilavuzu&arama=yazimkilavuzu
Stel in wurdboek foar »