dictionaryportal.eu

Mol faclair

A bheil faclair nach eil ann a bu chòir a bhith ann? Innis dhuinn mu dheidhinn! Thèid am moladh agad a sgrùdadh le neach-gleidhidh agus, ma thathar ga mheas freagarrach, thèid a chur an lùib nam faclairean eile ann am Portal nam Faclairean Eòrpach. Thèid iarraidh air an neach leis a bheil an làrach-lìn an suaicheantas againn a chur air an làraich.

AINM FACLAIR
URL FACLAIR
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
AN SEÒLADH PUIST-D AGAD
Leigidh sinn fios ma bhios barrachd fiosrachaidh a dhìth oirnn. Cha sgaoil sinn an seòladh agad ann an dòigh sam bith.
BEACHDAN (ROGHAINNEIL)
Mus cuir thu faclair thugainn, dèan cinnteach gu bheil e a' freagairt ri prionnsapalan Phortal nam Faclairean Eòrpach.