dictionaryportal.eu

Tsjechysk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of Contemporary Czech
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
Dictionary of Written Czech
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Algemiene wurdboeken http://ssjc.ujc.cas.cz/
Reference dictionary of the Czech language
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Algemiene wurdboeken http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
Stel in wurdboek foar »