dictionaryportal.eu

Tsjechysk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of Contemporary Czech
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
Dictionary of Written Czech
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Algemiene wurdboeken http://ssjc.ujc.cas.cz/
Reference dictionary of the Czech language
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Algemiene wurdboeken http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.dobryslovnik.cz/cestina
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Internet Language Reference Book
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Spesjale wurdboeken https://prirucka.ujc.cas.cz/
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Spesjale wurdboeken https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Spesjale wurdboeken https://sncj.ujc.cas.cz/
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.slovnikafixu.cz/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
DOELTAAL Tsjechysk METATAAL Tsjechysk TYPE Histoaryske wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
Stel in wurdboek foar »