dictionaryportal.eu

Dútsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
German dictionary by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://dwb.uni-trier.de/de/
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken https://fwb-online.de/
Stel in wurdboek foar »