dictionaryportal.eu

Dútsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
The digital dictionary of the German language
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://www.dwds.de/
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.duden.de/woerterbuch
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Online vocabulary system of the German language
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.owid.de/
Wurdboeken foar taallearders
Learner's dictionaries binne bedoeld foar lju dy't de taal as twadde taal leare.
Dizionario elettronico per apprendenti Italiano-Tedesco Electronic Learner's Dictionary of German and Italian
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Dútsk METATAAL Italiaansk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://eldit.eurac.edu/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
elexiko: Online dictionary for contemporary German
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
Dictionary of collocations
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/uwv/start.html
Dictionary of neologism
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/neo/start.html
Discourse dictionary of the 1967/68 protest discourse
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/disk68/start.html
Dictionary of keywords in language use 1989/90
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/swwz/start.html
Discourse dictionary of the post-war (1945-55) period
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
Swiss Idiotikon: Swiss German Dictionary DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.idiotikon.ch/
Dictionary of German proverbs
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/sprw/start.html
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
German dictionary by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://dwb.uni-trier.de/de/
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken https://fwb-online.de/
Stel in wurdboek foar »