dictionaryportal.eu

Spaansk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of the Royal Spanish Academy DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.diccionarios.com/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Spesjale wurdboeken https://www.coloquial.es/
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/
DOELTAAL Spaansk METATAAL Spaansk TYPE Spesjale wurdboeken http://dirae.es/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Stel in wurdboek foar »