dictionaryportal.eu

Finsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of Contemporary Finnish
DOELTAAL Finsk METATAAL Finsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.kielitoimistonsanakirja.fi
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Dictionary of Finnish Dialects
DOELTAAL Finsk METATAAL Finsk TYPE Spesjale wurdboeken http://kaino.kotus.fi/sms
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Dictionary of Old Literary Finnish
DOELTAAL Finsk METATAAL Finsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://kaino.kotus.fi/vks
Stel in wurdboek foar »