dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
DOELTAAL Frânsk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Histoaryske wurdboeken http://www.anglo-norman.net/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.littre.org/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.atilf.fr/dmf/
Stel in wurdboek foar »