dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://lerobert.demarque.com/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.lerobert.com/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://atilf.atilf.fr/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://dictionnaire.doctissimo.fr/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.expressio.fr/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.glossaire-romand.ch/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://atilf.atilf.fr/tlfi.htm
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.lexique-comptable.info/lcab.html
DOELTAAL Frânsk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Histoaryske wurdboeken http://www.anglo-norman.net/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.littre.org/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.atilf.fr/dmf/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.cnrtl.fr/etymologie/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Frânsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.deaf-page.de/fr/index.php
Stel in wurdboek foar »