dictionaryportal.eu

Iersk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
New English-Irish Dictionary (NEID)
SYKJE YN
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.focloir.ie/
Irish-English Dictionary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.teanglann.ie/en/fgb/
The Little Dictionary
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.teanglann.ie/ga/fb/
Stel in wurdboek foar »