dictionaryportal.eu

Iersk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
New English-Irish Dictionary (NEID)
SYKJE YN
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.focloir.ie/
Irish-English Dictionary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.teanglann.ie/en/fgb/
The Little Dictionary
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.teanglann.ie/ga/fb/
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Dictionary and Language Library
DOELTAAL Iersk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.teanglann.ie/
DOELTAAL Iersk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.potafocal.com/
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.gaois.ie/
Database of Contemporary Irish Words DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.focal.ie/
Wurdboeken foar taallearders
Learner's dictionaries binne bedoeld foar lju dy't de taal as twadde taal leare.
Pota Focal House Glossary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.potafocal.com/gt/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Pronunciation Database
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.teanglann.ie/ga/fuaim/
Grammar Database
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/fbg/
'Beo!' Glossary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/beo/
Pota Focal Thesaurus
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/thes/
Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk TYPE Spesjale wurdboeken https://www.gaois.ie/bnl/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Terminologyske wurdboeken
Terminologyske wurdboeken beskriuwe de wurdskat fan in beskaat domein, lykas as biology, wiskunde of ekonomy.
National Terminology Database for Irish
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.tearma.ie/
Terminology Database (gaois.ie)
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Frânsk, Dútsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://www.gaois.ie/trm/
Stel in wurdboek foar »