dictionaryportal.eu

Kroätysk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Staveringswurdboeken
Staveringswurdboeken binne wurdboeken dêr’t de goede stavering fan wurden yn fêstlein is mei oare aspekten oangeande de skriuwwize fan wurden.
Spelling dictionary of Croatian Orthographic Manual (Institute of Croatian Language and Linguistics) DOELTAAL Kroätysk METATAAL Kroätysk TYPE Staveringswurdboeken http://pravopis.hr/rjecnik/
Stel in wurdboek foar »