dictionaryportal.eu

Kroätysk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Croatian Language Portal DOELTAAL Kroätysk METATAAL Kroätysk TYPE Algemiene wurdboeken http://hjp.znanje.hr/
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Croatian Terminology Portal DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Portalen en sykmasinen http://nazivlje.hr/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
DOELTAAL Kroätysk METATAAL Kroätysk TYPE Spesjale wurdboeken http://rjecnik.hr/
Staveringswurdboeken
Staveringswurdboeken binne wurdboeken dêr’t de goede stavering fan wurden yn fêstlein is mei oare aspekten oangeande de skriuwwize fan wurden.
Spelling dictionary of Croatian Orthographic Manual (Institute of Croatian Language and Linguistics) DOELTAAL Kroätysk METATAAL Kroätysk TYPE Staveringswurdboeken http://pravopis.hr/rjecnik/
Terminologyske wurdboeken
Terminologyske wurdboeken beskriuwe de wurdskat fan in beskaat domein, lykas as biology, wiskunde of ekonomy.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Terminologyske wurdboeken http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database DOELTAAL Kroätysk, Ingelsk METATAAL Kroätysk TYPE Terminologyske wurdboeken http://struna.ihjj.hr/
Stel in wurdboek foar »