dictionaryportal.eu

Nederlânsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.woorden.org/
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.ensie.nl
Stel in wurdboek foar »