dictionaryportal.eu

Nederlânsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of contemporary standard Dutch DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://anw.ivdnt.org
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.vandale.nl/inloggen
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.vandale.nl/opzoeken
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.woorden.org/
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.ensie.nl
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.pinkhof.eu/
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.etymologiebank.nl/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Dictionary of the Dutch Language DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=WNT
Middle Dutch Dictionary DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=MNW
Dictionary of Old Dutch DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=ONW
Early Middle Dutch Dictionary DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=VMNW
Stel in wurdboek foar »