dictionaryportal.eu

Noarsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
The Bokmål Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken https://ordbokene.no
The Norwegian Academy's Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.naob.no/
Dictionary of Norwegian. Dictionary of the Norwegian vernacular and the Nynorsk written standard
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi
The Nynorsk Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken https://ordbokene.no/nn/
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.dinordbok.no/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.ordnett.no/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Spesjale wurdboeken https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/index.php
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Nynorsk etymological dictionary DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=208&tabid=2320
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Norwegian dictionary with Explanation in Danish DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.edd.uio.no/aasen/aasen1873.html
Stel in wurdboek foar »