dictionaryportal.eu

Noarsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
The Bokmål Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken https://ordbokene.no
The Norwegian Academy's Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.naob.no/
Dictionary of Norwegian. Dictionary of the Norwegian vernacular and the Nynorsk written standard
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi
The Nynorsk Dictionary
DOELTAAL Noarsk METATAAL Noarsk TYPE Algemiene wurdboeken https://ordbokene.no/nn/
Stel in wurdboek foar »