dictionaryportal.eu

Poalsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://sxvii.pl/
Dictionary of Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://kpbc.umk.pl/publication/8173
Dictionary of 16th-century Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
Old Polish Dictionary DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Stel in wurdboek foar »