dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Algemiene wurdboeken http://sjpd.pwn.pl/
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.wsjp.pl
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Spesjale wurdboeken http://sgjp.pl/
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://sxvii.pl/
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://kpbc.umk.pl/publication/8173
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Stel in wurdboek foar »