dictionaryportal.eu

Poalsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of Polish
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Algemiene wurdboeken http://sjpd.pwn.pl/
Great Dictionary of Polish
DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.wsjp.pl
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Spesjale wurdboeken http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Spesjale wurdboeken http://sgjp.pl/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://sxvii.pl/
Dictionary of Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://kpbc.umk.pl/publication/8173
Dictionary of 16th-century Polish DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
Old Polish Dictionary DOELTAAL Poalsk METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Stel in wurdboek foar »