dictionaryportal.eu

Russysk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of the Russian Language DOELTAAL Russysk METATAAL Russysk TYPE Algemiene wurdboeken http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
Explanatory Dictionary of the Russian Language (Ushakov Dictionary) DOELTAAL Russysk METATAAL Russysk TYPE Algemiene wurdboeken http://ushakovdictionary.ru/
Dictionary of the Russian Language (Ozhegov) DOELTAAL Russysk METATAAL Russysk TYPE Algemiene wurdboeken http://slovarozhegova.ru
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Etymological dictionary of the Russian language DOELTAAL Russysk METATAAL Russysk TYPE Etymologyske wurdboeken http://vasmer.slovaronline.com/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Stel in wurdboek foar »