dictionaryportal.eu

Katalaansk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
Dictionary of the Catalan language
DOELTAAL Katalaansk METATAAL Katalaansk TYPE Algemiene wurdboeken http://dlc.iec.cat/
DOELTAAL Katalaansk METATAAL Katalaansk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.diccionari.cat/
Portalen en sykmasinen
Portals and aggregators binne websites dy't tagong jouwe ta mear as ien wurdboek dêr't jo tagelyk yn sykje kinne.
DOELTAAL Katalaansk METATAAL Katalaansk TYPE Portalen en sykmasinen http://www.multilingue.cat/
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Dictionary Catalan-Valencian-Balearic
DOELTAAL Katalaansk METATAAL Katalaansk TYPE Spesjale wurdboeken http://dcvb.iec.cat/
DOELTAAL Katalaansk METATAAL Katalaansk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.avl.gva.es/lexicval/
Stel in wurdboek foar »