dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/
Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru / Portal for the Welsh Government Translation Service’s resources
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://cymraeg.llyw.cymru/btc/?lang=cy
Names of Species (Cymdeithas Edward Llwyd)
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.llennatur.com/Drupal7/llennatur/?q=node/6
Welsh National Terminology Portal
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Portalen en sykmasinen http://termau.cymru
Standardized terminology for the field of education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.termiaduraddysg.org/?page_id=4
Stel in wurdboek foar »