dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Algemiene wurdboeken http://ordnet.dk/ddo
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.jyskordbog.dk
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Etymologyske wurdboeken http://runeberg.org/danetym/
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Histoaryske wurdboeken http://ordnet.dk/ods
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Histoaryske wurdboeken http://kalkarsordbog.dk/forside
Stel in wurdboek foar »