dictionaryportal.eu

Deensk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Algemiene wurdboeken
General dictionaries binne wurdboeken dy't de hjoeddeistige taal beskriuwe, dy't bedoeld binne as neislach foar (memmetaal)sprekkers dy't de taal floeiend prate.
The Danish Dictionary. Contemporary Danish language
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Algemiene wurdboeken http://ordnet.dk/ddo
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
Dictionary of the dialects of Jutland DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.jyskordbog.dk
Etymologyske wurdboeken
Etymological dictionaries binne wurdboeken dy't de oarsprong fan wurden ferklearje.
Danish etymological dictionary DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Etymologyske wurdboeken http://runeberg.org/danetym/
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Histoaryske wurdboeken https://gammeldanskordbog.dk/
Dictionary of the Danish Language
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Histoaryske wurdboeken http://ordnet.dk/ods
Dictionary of the older Danish Language (1300-1700)
DOELTAAL Deensk METATAAL Deensk TYPE Histoaryske wurdboeken http://kalkarsordbog.dk/forside
Stel in wurdboek foar »