dictionaryportal.eu

Dútsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Spesjale wurdboeken
Dictionaries on special topics binne wurdboeken dy't har rjochtsje op in apart domein fan de wurdskat (bgl. neologismen of boeretaal) of dy't har rjochtsje op in apart dialekt of aparte taalfariant.
elexiko: Online dictionary for contemporary German
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
Dictionary of collocations
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/uwv/start.html
Dictionary of neologism
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/neo/start.html
Discourse dictionary of the 1967/68 protest discourse
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/disk68/start.html
Dictionary of keywords in language use 1989/90
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/swwz/start.html
Discourse dictionary of the post-war (1945-55) period
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
Swiss Idiotikon: Swiss German Dictionary DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.idiotikon.ch/
Dictionary of German proverbs
DOELTAAL Dútsk METATAAL Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.owid.de/wb/sprw/start.html
Stel in wurdboek foar »